مدیریت آزمایشگاه مرکزی

رئیس آزمایشگاه مرکزی: دکتر احمد آقایی
تحصیلات: دکترای زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه تربیت مدرس
تلفن تماس: 37276068 -041    داخلی: 106
ایمیل: aghaee@maragheh.ac.ir
 
ترکیب شورای آزمایشگاه مرکزی
• رئیس مؤسسه (رئیس شورا)
• معاون پژوهش و فناوری مؤسسه (نائب رئیس)
• معاون آموزشی مؤسسه
• معاون اداری و مالی مؤسسه
• رئیس آزمایشگاه (دبیر)
تبصره: در صورت نبود معاون پژوهش و فناوری در مؤسسه، مدیر پژوهش و فناوری جایگزین می شود. 
 
زمان و اداره جلسات شورا
تعیین زمان جلسه شورا و ترتیب دعوت بنا به صلاحدید شورای آزمایشگاه هر مؤسسه حداقل دو بار در سال و برای رسمیت یافتن جلسه شورا، حضور حداقل سه نفر از اعضاء شورا الزامی است. تصمیمات اتخاذ شده با رأی اکثریت نسبی اعضاء به تصویب می رسد.
 
وظایف شورای آزمایشگاه مرکزی
- تصویب چشم انداز و برنامه های سال و تعیین خط مشی لازم
- افتتاح حساب بانکی به نام آزمایشگاه مرکزی برای کسب درآمدهای اختصاصی و گردش مالی آن (به منظور توسعه آزمایشگاه این درآمدها منحصراً صرف آزمایشگاه می شود).
- تأمین اعتبار و تغییر در سرمایه آزمایشگاه
- تصویب بودجه سالیانه
- تصویب ترازنامه مالی
- بررسی، تصویب خرید و انعقاد قراردادهای تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
- هماهنگ نمودن مصوبات شورا با سیاست ها و اهداف شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)
- برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر فعالیت های آزمایشگاه مرکزی
- همکاری و ارتباط مستمر با رئیس آزمایشگاه مرکزی برای تحقق اهداف و فعالیت های علمی آزمایشگاه مرکزی
- نظارت بر نحوه هزینه کرد صحیح اعتبارات
 
انتصاب رئیس آزمایشگاه مرکزی
- رئیس آزمایشگاه مرکزی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و ابلاغ رئیس مؤسسه به مدت 4 سال منصوب می گردد. 
- تمام فعالیت های رئیس آزمایشگاه مرکزی زیر نظر معاون پژوهش و فناوری صورت می گیرد.
وظایف رئیس شورا
- اداره جلسات شورا
- نظارت بر حسن جریان امور به خصوص نظارت بر عملکرد رئیس آزمایشگاه
 
وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی
- اداره آزمایشگاه و نظارت بر حسن انجام امور محوله
- ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه
- پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات
- امضای اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای آزمایشگاه مرکزی
- ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران) به شورای آزمایشگاه مرکزی
- تهیه و تنظیم پیش نویس دستور کارها و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای آزمایشگاه مرکزی
- پیشنهاد پرداخت درآمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه ها بر اساس کارآیی و تعهد کاری، به شورای آزمایشگاه مرکزی
- پیشنهاد توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی
- انتخاب مدیران آزمایشگاه های وابسته به آزمایشگاه مرکزی با مشورت گروه های آموزشی و ابلاغ از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزی
- جمع آوری نیازهای تجهیزات بر اساس نظر رؤسای آزمایشگاه ها و ارائه آن به شورا جهت تصویب
- تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
- همکاری مستمر با دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات
- ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورا
- ارسال گزارش سالیانه به رئیس شورا