تاریخ : شنبه 14 مهر 1397
کد 63

بازدید معاونت پژوهشی مرکز دیم کشور از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

بازدیدی توسط معاونت پژوهشی مرکز دیم کشور از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه صورت گرفت.
 پیرو هماهنگی انجام شده با بخش کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه، 23 شهریور بازدیدی توسط معاونت پژوهشی مؤسسه تحقیقات دیم کشور جناب آقای دکتر خشنود علیزاده به همراه همکاران هیات علمی آن مؤسسه از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه انجام شد. در این دیدار که در راستای توسعه همکاری های ضیمابین در آینده صورت خواهد گرفت، دکتر احمد آقایی مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به معرفی آزمایشگاه مرکزی پرداخته و توضیحاتی در زمینه فعالیت این آزمایشگاه با هدف کاریرد بهینه دستگاه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و خدمات رسانی به پژوهشگران خارج از دانشگاه ارائه نمود.