کمیته تأمین تجهیزات آزمایشگاهی

اعضای کمیته تأمین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه مراغه:
دکتر محمد علی لطف الهی یقین (رئیس دانشگاه)
دکتر سیدبهمن موسوی (معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه)
دکتر غلامحسین قره خانی (مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه)
دکتر احمد آقایی (رئیس آزمایشگاه مرکزی و دبیر کمیته تأمین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه)
دکتر فرهاد مظلوم (نماینده دانشکده علوم انسانی، عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی)
دکتر رسول معروفی آذر (نماینده دانشکده فنی و مهندسی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک)
دکتر غلامرضا مهدوی نیا (نماینده دانشکده علوم پایه، عضو هیأت علمی گروه شیمی)
دکتر مجتبی نورآیین (نماینده دانشکده کشاورزی، عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات)
دکتر مهدی رحمتی (نماینده دانشکده کشاورزی، عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی)