تماس با ما
شماره تلفن: 37276068-041  داخلی:271 

ایمیل آزمایشگاه مرکزی: 
 
labcentral@maragheh.ac.ir

نشانی آزمایشگاه:
استان آذربایجان‏شرقی- مراغه- میدان مادر - بلوار دانشگاه - دانشگاه مراغه – آزمایشگاه مرکزی
صندوق پستی: 553-55136      کدپستی:83111-55181