شورای امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ترکیب شورای امور آزمایشگاه ­ها و کارگاه­ های دانشگاه
 • ـ رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
 • ـ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (نائب رئیس شورا)
 • ـ معاون آموزشی دانشگاه
 • ـ معاون اداری و مالی دانشگاه
 • ـ مدیر امور آزمایشگاه ­ها و کارگاه ­های دانشگاه (دبیر شورا)
 • ـ مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
 • ـ مدیر طرح و برنامه دانشگاه
 • ـ مدیر امور مالی دانشگاه
 • ـ رؤسای دانشکده­ ها
 • ـ از هر دانشکده یک نفر به عنوان عضو حقیقی شورا
 • ـ اعضای حقیقی شورا از طرف مدیر امور آزمایشگاه ­ها و کارگاه­ های دانشگاه به معاون پژوهشی دانشگاه پیشنهاد شده و پس از تأیید، احکام افراد از سوی رئیس دانشگاه به مدت 2 سال صادر خواهد شد.
 • ـ جلسات شورا هر ماه یکبار تشکیل شده و برای رسمیت یافتن جلسه شورا، حضور نصف به اضافه یک اعضاء ضروری است. تصمیمات اتخاذ شده با رأی اکثریت نسبی اعضاء به تصویب خواهد رسید.
شرح وظایف شورای امور آزمایشگاه­ ها و کارگاه­ های دانشگاه
 • ـ تعیین سیاست­ های دانشگاه در حوزه امور آزمایشگاه­ ها و کارگاه ­های دانشگاه و ارائه آن به دبیرخانه هیأت رئیسه و هیأت امناء دانشگاه جهت تأیید در موارد لازم
 • ـ تعیین سیاست­ های دانشگاه در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) آزمایشگاه­ ها و کارگاه ­ها
 • ـ تدوین برنامه­ های کوتاه ­مدت، میان­ مدت و بلند مدت امور آزمایشگاه ­ها و کارگاه­ های دانشگاه
 • ـ بررسی گزارش عملکرد سالیانه مدیریت امور آزمایشگاه ­ها و کارگاه ­های دانشگاه
 • ـ تصویب بودجه سالیانه پیشنهادی مدیریت امور آزمایشگاه­ ها و کارگاه ­های دانشگاه