تجهیزات موجود در آزمایشگاه
نام دستگاه: اسپکتروفتومتر
مدل: UV-1800 ساخت شرکت شیمادزو ژاپن
سال خرید: 1390
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)


نام دستگاه: سانتریفیوژ یخچالدار رومیزی
مدل: R 5810 ساخت شرکت اپندورف آلمان
سال خرید: 1390
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)نام دستگاه: آون
مدل: ساخت شرکت ممرت آلمان
سال خرید: 1390
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)نام دستگاه: انکوباتور
مدل: ساخت شرکت ممرت آلمان
سال خرید: 1390
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)نام دستگاه: کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)
مدل: Smartline ساخت شرکت کنوئر آلمان
سال خرید: 1391
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)

نام دستگاه: میکروپلیت ریدر
مدل: ELx 808 ساخت شرکت بیوتک آمریکا
سال خرید: 1391
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)نام دستگاه: فریزر 80- درجه سانتیگراد 
مدل: ساخت شرکت ایلشین کره جنوبی
سال خرید: 1391
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)


 
نام دستگاه: بیورآکتور یا فرمانتور
مدل: ساخت شرکت وینپکت تایوان
سال خرید: 1391
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)
 نام دستگاه: لومینومتر
مدل: ساخت شرکت برتولد آلمان
سال خرید: 1391
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)نام دستگاه: کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی (GC/MS)
مدل: Single Quadrupole 5977A ساخت شرکت اجیلنت آمریکا
سال خرید: 1394
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)نام دستگاه: فلورومتر کلروفیل آزمایشگاهی و مزرعه ای با کارآیی بالا
مدل: PAM-2500 ساخت شرکت والز آلمان
سال خرید: 1394
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)نام دستگاه: آنالایزر عملکرد فتوسنتزی
مدل: MINI-PAM-II ساخت شرکت والز آلمان
سال خرید: 1394
محل استقرار: آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی)