آزمایشگاه مرکزی

معرفی آزمایشگاه مرکزی
با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارات مراکز آموزش عالی برای خرید و تأمین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی تخصیص می یابد، ساماندهی تجهیزات مذکور امری ضروری به نظر میرسد. بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شده است این تجهیزات در قالب آزمایشگاه های کوچک و پراکنده در قسمت های مختلف آموزش عالی جانمایی شده و تعداد قابل توجهی از آنها بصورت موازی و تکراری توسط مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی خریداری شده است. بدین ترتیب با وجود هزینه های زیادی که صرف آن شده، بهره برداری کافی از آنها صورت نپذیرفته است. از طرف دیگر برخی از این تجهیزات به دلیل نگهداری نامناسب و عدم استفاده صحیح، غیر قابل استفاده و مستهلک شده است. 

تعریف آزمایشگاه مرکزی
به مجموعه ای از سخت افزارها، نرم افزارها، منابع انسانی متخصص و دستورالعمل های مرتبط اطلاق می شود که در فضای فیزیکی متناسب، بصورت شبکه ای برای انجام آزمایش های علمی و تحقیقاتی ایجاد و ساماندهی شده است.

موضوع آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مرکزی با موضوع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی و فناوری، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی و جلوگیری از خریدهای تکراری، موازی و غیر ضروری، امکان بهره برداری از داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و محققان به فضاها و امکانات پژوهشی ایجاد می شود. در ضمن امکان دارد تجهیزات مورد نظر در یک فضای سر بسته، در یک محل تجمیع شده باشند یا اینکه در قالب آزمایشگاه های اقماری بصورت شبکه ای و زیر نظر رئیس آزمایشگاه مرکزی آن مؤسسه فعالیت نمایند. 

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی
- نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع و توانمندی های علمی و آزمایشگاهی (سخت افزاری و نرم افزاری)
- امکان برنامه ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی
- متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش دیده و متخصص
- زمینه سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
- جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری
- ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح مؤسسه با محوریت آزمایشگاه مرکزی
- تسهیل در بهره برداری بهینه از آزمایشگاه ها و کارگاه های موجود در مؤسسه
- تسهیل خدمات رسانی در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران
- امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه های تحقیقاتی استانی، ملی و بین المللی
- سهولت در برقراری نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)