شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها
ابلاغ شده از سوی دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها با استناد به بند 1 سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین، سیاست ها و رویه های موجود در قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18/15/1383 مجلس شورای اسلامی، تدوین و جهت اجرا و اقدام به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری ابلاغ می شود.

مقدمه
برقراری نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جهت حفظ ایمنی و سلامت استفاده کنندگان از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین شاغلین در آن بخش جزو الزامات قانونی هر مؤسسه می باشد. لذا، به منظور اجرای سیاست های فوق، جهت ایجاد محیطی ایمن و سالم در آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری، شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست به شرح جزئیات ذیل طرح می گردد:

ماده 1 - تعاریف
مؤسسه:
منظور از مؤسسه، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری می باشد.
شورا: شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها که از این به بعد به اختصار شورا نامیده می شود.
HSE : منظور ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.

ماده 2 - هدف
ارتقای ضریب ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) فعالیت های تحقیقاتی متنوع و اهتمام در جهت جلوگیری و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام آزمایش های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ بهداشت و سلامت افراد و محیط زیست با به کار بستن شیوه های علمی و استانداردهای لازم در سطح ملی و بین المللی در آزمایشگاه ها و کارگاه های مؤسسات.

ماده 3 - وظایف شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست
3-1- تدوین و تصویب دستورالعمل های مرتبط برای بخش های تابعه مؤسسه
3-2- تدوین و راه اندازی دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای گروه های مختلف مؤسسه متناسب با فعالیت های اجرایی آنها
3-3- صدور گواهینامه دوره های آموزشی
3-4- نظارت بر اجرای آیین نامه های مصوب شورا و نظارت مستمر
5-3- انجام امور مربوط به ارتقای مؤسسه در زمینه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست
6-3- تأیید ساختار فیزیکی آزمایشگاه ها و کارگاه های جدید از نظر رعایت اصول HSE قبل از شروع فعالیت در آن آزمایشگاه
7-3- تأیید و بررسی برنامه های آموزشی و پژوهشی مؤسسه از لحاظ رعایت دستورالعمل ها و الزامات مربوط به دوره های نظام HSE و سنجش توانمندی ورود به آزمایشگاه و کارگاه
8-3- تصویب اعتبارات برای اجرای نظام HSE در مؤسسه
9-3- تعیین فواصل زمانی مناسب جهت بررسی دوره ای سلامت کارکنان شاغل در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ماده 4 - ترکیب اعضاء شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست در دانشگاه ها
4-1- رئیس مؤسسه (رئیس شورا)
4-2- معاون پژوهش و فناوری (نایب رئیس شورا)
4-3- معاون آموزشی
4-4- معاون اداری - مالی
4-5- رئیس آزمایشگاه مرکزی (دبیر شورا)
4-6- رئیس پارک علم و فناوری (در صورت وجود)
4-7- رؤسای دانشکده های مربوطه
4-8- رئیس حراست مؤسسه
4-9- معاون دانشجویی
4-10- دو نفر از صاحبنظران در حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) (با معرفی معاون پژوهش و فناوری و حکم ریاست شورا)
4-11- کارشناس ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای (با معرفی معاون پژوهش و فناوری و حکم ریاست شورا)
4-12- یک نفر از رؤسای مؤسسات پژوهشی درون دانشگاهی (در صورت وجود)

ماده 5 - ترکیب اعضاء شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست در واحدهای پژوهشی
5-1- رئیس مؤسسه (رئیس شورا)
5-2- معاون پژوهش و فناوری (نایب رئیس شورا)
5-3- معاون آموزشی (در صورت وجود)
5-4- معاون اداری - مالی
5-5- رئیس آزمایشگاه مرکزی (دبیر شورا)
5-6- رؤسای پژوهشکده های مربوطه
5-7- رئیس حراست مؤسسه
5-8- معاون دانشجویی (در صورت وجود)
5-9- دو نفر از صاحبنظران در حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) (با معرفی معاون پژوهش و فناوری و حکم ریاست شورا)
5-10- کارشناس ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای (با معرفی معاون پژوهش و فناوری و حمک ریاست شورا)

ماده 6 - ترکیب اعضاء شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست در پارک های علم و فناوری
6-1- رئیس مؤسسه (رئیس شورا)
6-2- معاون پژوهش و فناوری (نایب رئیس شورا)
6-3- معاون اداری - مالی
6-4- رئیس آزمایشگاه مرکزی (دبیر شورا)
6-5- حداقل 3 و حداکثر 5 تن از رؤسای شرکت های داخل پارک
6-6- رئیس حراست مؤسسه
6-7- دو نفر از صاحبنظران در حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) (با معرفی معاون پژوهش و فناوری و حمک ریاست شورا)
6-8- کارشناس ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای (با معرفی معاون پژوهش و فناوری و حمک ریاست شورا)

ماده 7 - وظایف و اختیارات رئیس شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست
7-1- پیگیری مصوبات شورا در هیأت رئیسه
7-2- پیگیری و تأمین اعتبارات مورد نیاز
7-3- صدور احکام اعضای شورا
7-4- نظارت بر اجرای مصوبات شورا
7-5- عزل و نصب اعضاء شورا

ماده 8 - وظایف دبیر شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست
8-1- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های لازم نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) و ارائه به شورا
8-2- تدوین برنامه آموزش نیروی انسانی مرتبط با آزمایشگاه ها، اعم از نیروهای خدماتی، تکنسین ها، کارشناسان، دانشجویان و اعضاء هیأت علمی و ارائه آن به شورا
8-3- تهیه برنامه مناسب جهت نظارت و ارزیابی ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) مؤسسه بر طبق استانداردهای مصوب
8-4- هماهنگی با سازمان های محیط زیست، شهرداری، آتش نشانی، استاندارد و ... به منظور ارتقای ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) در آزمایشگاه ها و کارگاه ها
8-5- برنامه ریزی و هماهنگی لازم با سازمان های بین المللی جهت اخذ گواهینامه معتبر در ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) مطابق نظر شورا
8-6- پیگیری و اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش
8-7- تدوین برنامه های مربوط به ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) مؤسسه و ارائه آن به شورا
8-8- مستندسازی
8-9- ارسال گزارش عملکرد شورا به ستاد شبکه شاعا مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
8-10- برنامه ریزی جهت امحاء یا تصفیه پسماندهای آزمایشگاهی

ماده 9 - نحوه برگزاری جلسات شورای ایمنی، سلامت و محیط ز یست
9-1- جلسات شورا حداکثر هر 4 ماه یکبار برگزار می شود
9-2- جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و کلیه موارد با اکثریت آراء به تصویب می رسد
تبصره 1: در مواقع ضروری با پیشنهاد دبیر شورا جلسه اضطراری تشکیل خواهد شد.

ماده 10 - دوره فعالیت شورای ایمنی، سلامت و محیط  زیست
10-1- هر دوره فعالیت شورا 4 سال می باشد
10-2- عضویت مجدد اعضاء در دوره های بعد بلامانع است
10-3- در پایان هر دوره بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری مؤسسه، احکام اعضاء جدید شورا توسط رئیس مؤسسه صادر می شود
تبصره 2: در صورت استعفا و یا غیبت غیرموجه هر یک از اعضای شورا در جلسات (به تعداد 3 جلسه تداومی و یا 5 جلسه متناوب) فرد جدید جایگزین وی خواهد شد.

ماده 11 - دبیرخانه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست در معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه مستقر می شود.

ماده 12 - مسئولیت نظارت و اجرای این دستورالعمل با رئیس مؤسسه می باشد.

این دستورالعمل اجرایی در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 6/10/1394 تصویب و تأیید گردیده است. اجرای این دستورالعمل از تاریخ تصویب در کلیه مراکز آموزشی، پژوهش و فناوری لازم الاجرا می باشد.

جهت مشاهده دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها اینجا کلیک کنید.